‎Neoprene 30%, Polyester 32%, Polyurethane 12%, Polyethylene 8%, Aluminum 18%